Köpvillkor

GDPR:

För att kunna fullgöra våra åtaganden i förhållande till våra kunder, samarbetspartners och leverantörer så behöver vi i viss utsträckning hantera personuppgifter. Detta gäller även för driften av vår hemsida. Därför är viss registrering, hantering och bearbetning av personuppgifter en nödvändig del av vår verksamhet.

När du väljer att använda våra tjänster så ger du oss rätten att i behövlig utsträckning hantera dina personuppgifter och även dela med dem till våra samarbetspartners så som speditörer, fraktbolag och betaltjänster. Denna uppgiftsdelning gäller endast för de situationer då det är nödvändigt för att vi ska fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

Som en del av vår hantering av dina personuppgifter förhåller vi oss till dataskyddsförordningen (GDPR). Den skyddar integriteten för såväl svenskar som EU-medborgare i samband med personuppgiftshantering. Transparens och öppenhet är en viktig del av detta arbete. Alla personuppgifter hanteras därmed med erforderlig omsorg i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Från och med 25 maj 2018 hanteras alla uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Tidigare har hanteringen skett utifrån nationell reglering i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Vi kommer aldrig att hantera eller bearbeta dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är rimligt och nödvändigt i förhållande till de tjänster vi erbjuder.

Vi kommer aldrig att överföra dina personuppgifter till ett tredjepartsland utanför Europeiska Unionen (EU). Vid väsentliga förändringar i hur vi förhåller oss till dataskyddsförordningen kommer vi alltid att informera våra kunder.

Du har rätten att på egen begäran ta del av och säkerställa att vi korrigerar de uppgifter vi har sparade gällande dig eller det företag som du representerar. Om du önskar ta del av de uppgifter vi har lagrade; eller har en invändning mot vår personuppgiftshantering så kan du skriftligen informera oss. Vi kommer snabbt att vidta nödvändiga åtgärder.

Om du är missnöjd med hur vi hanterar personuppgifter och förhåller oss till dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Som oberoende myndighet kan de ge dig information, råd och vägledning samt granska verksamheter som hanterar personuppgifter. Du kan även vända dig direkt till oss så kommer vi att tillhandahålla den information som krävs för att du ska kunna gå vidare med dina funderingar och förfrågningar.

Vi tar integritet och sekretess på högsta allvar och vill att alla våra kunder ska känna sig bekväma med att deras personuppgifter hanteras på rätt sätt. Vi säljer aldrig vidare personuppgifter och använder dem endast för nödvändiga ändamål.

Betalning

Vi erbjuder flera betalningsmöjligheter.
– Förskottsbetalning.
– Faktura med betalningsfrist på 14 dagar efter godkänd kreditprövning.
– Leasing via Wasa Kredit AB eller någon annan av de finansinstitut vi samarbetar med.

Garanti

Ett års garanti lämnas på produktdelar (reservdelar) från fakturadatum. Plug-in (maskiner som kopplas till adapter eller annan
elförsörjning), gasmotordriven utrustning (maskin), kylskåp och frysskåp, trefaskopplingar samt samtliga andra maskiner måste installeras av behörig fackman. Underlåtenhet att följa dessa regler medför att garantin blir ogiltig. Fakturan utfärdad av den behörige fackmannen avseende installationen och/eller annan åtgärd skall sparas under hela garantiperioden och uppvisas på begäran.

Tre månaders garanti gäller vid köp av begagnade maskiner.

Reservationer

Vi reserverar oss för såväl tekniska fel som tryckfel, prishöjningar hos leverantörer, felaktigheter i tekniska specifikationer och tekniska fel i samband med databearbetning.

Vi reserverar oss även för slutförsäljningar av produkter, brister i lagerhållning, leveranssvårigheter eller inverkan av oväntade händelser bortom vår kontroll.

Force majeure

Vid händelser bortom vår kontroll vars inverkan försvårar, förhindrar eller omöjliggör att vi lever upp till våra åtaganden i enlighet med köpvillkor och lag så gäller force majeure.

Detta gäller däremot bara vid särskilda händelser så som åtgärder och beslut från myndigheter, riksdag eller regering, arbetsmarknadsmässiga konflikter, strejk, sabotage, naturhändelse eller liknande omfattande händelse vars omfattning vi ej kan begränsa.

Avbeställningar

Avbeställningar av lagervaror krediteras om en avgift på 25 % av ordervärdet exkl. fraktkostnader. En förutsättning är att varan återlämnas i original förpackning samt att den är oanvänd. Använda varor återtags ej. Varor utan original förpackning krediteras mot en avgift på 50 % av ordervärdet exkl. fraktkostnader. En förutsättning är att varan EJ är använd. Specialbeställda varor godkänns inga returer på. Vi godkänner inga returer av möbler.

Vi godkänner inga returer av Beställningvara .

Beställningsvaror som ej ingår i vårt ordinarie lagersortiment kan ej återlämnas/returneras (kontakta Säljare innan köp för att kontrollera ordinarie sortiment).

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt måste fullgöras vid mottagande av gods.
Fel som skäligen borde upptäckts vid leverans men ej åberopats vid mottagande av godset kan ej åberopas i efterhand och ersätts eller åtgärdas ej.

Reklamation måste ske omgående till speditören och köparen måste tillse att reklamationen noteras på fraktsedeln. Om köparen undertecknar följesedeln/fraktsedeln och därmed godkänner att varorna mottagits oskadade kommer framtida reklamationer ej att accepteras och ej ” öppet köp ”

Äganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal. Köparen får till dess samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal fullgjorts ej försälja, pantsätta, uthyra eller på annat sätt begränsa säljarens äganderätt.

Återförsäljare

Alla återförsäljare står för service till slutkunden om slutkunden får problem med varan. Zilox Storkök levererar orginal reservdelar från fabriken till återförsäljaren om garantin gäller, visa produkter gäller bara reservdelar inte service.

Tvist och medling

Tvister ska i första hand hanteras genom samtal mellan Zilox Storkök AB och kund. Eventuell tvist skall ske i enlighet med gällande normer för medling i tvister med en medlare som utses av Zilox Storkök AB.

Om tvisten eskaleras till ett domstolsärende skall allting hanteras och handläggas med Kalmar Tingsrätt i förstahand.