Köpvillkor

Betalning

Vi erbjuder flera betalningsmöjligheter.
– Förskottsbetalning.
– Faktura med betalningsfrist på 14 dagar efter godkänd kreditprövning.
– Leasing via Wasa Kredit AB eller någon annan av de finansinstitut vi samarbetar med.

Garanti

Ett års garanti lämnas på produktdelar (reservdelar) från fakturadatum. Plug-in (maskiner som kopplas till adapter eller annan
elförsörjning), gasmotordriven utrustning (maskin), kylskåp och frysskåp, trefaskopplingar samt samtliga andra maskiner måste installeras av behörig fackman. Underlåtenhet att följa dessa regler medför att garantin blir ogiltig. Fakturan utfärdad av den behörige fackmannen avseende installationen och/eller annan åtgärd skall sparas under hela garantiperioden och uppvisas på begäran.

Sex månaders garanti gäller vid köp av begagnade maskiner.

Reservationer

Vi re­ser­ve­rar oss för fel­ak­tig­he­ter och miss­tag av­se­en­de pri­ser och produkter på den­na webbsi­da (inkl. länkade sidor).
Vi re­ser­ve­rar oss även för slut­för­sälj­ning och even­tu­el­la brist­si­tu­a­tio­ner el­ler le­ve­rans­svå­rig­he­ter av pre­sen­te­ra­de pro­duk­ter,
samt för pris­för­änd­ring­ar och sortiment/pro­duktför­änd­ring­ar ut­an­för vår kon­troll.

Avbeställningar

Avbeställningar av lagervaror krediteras mo en avgift på 25 % av ordervärdet exkl. fraktkostnader. En förutsättning är att varan återlämnas i original förpackning samt att den är oanvänd. Använda varor återtags ej. Varor utan original förpackning krediteras mot en avgift på 50 % av ordervärdet exkl. fraktkostnader. En förutsättning är att varan EJ är använd. Specialbeställda varor godkänns inga returer på. Vi godkänner inga returer av möbler.

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt måste fullgöras vid mottagande av gods.
Fel som skäligen borde upptäckts vid leverans men ej åberopats vid mottagande av godset kan ej åberopas i efterhand och ersätts eller åtgärdas ej.

Reklamation måste ske omgående till speditören och köparen måste tillse att reklamationen noteras på fraktsedeln. Om köparen undertecknar följesedeln/fraktsedeln och därmed godkänner att varorna mottagits oskadade kommer framtida reklamationer ej att accepteras och ej ” öppet köp ”

Äganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal. Köparen får till dess samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal fullgjorts ej försälja, pantsätta, uthyra eller på annat sätt begränsa säljarens äganderätt.

Återförsäljare

Alla återförsäljare står för service till slutkunden om slutkunden får problem med varan. Zilox Storkök levererar orginal reservdelar från fabriken till återförsäljaren om garantin gäller, visa produkter gäller bara reservdelar inte service.

Tvist

Samtliga invändningar är föremål för omvänd bevisbörda till Zilox Storkök ABs favör. Zilox Storkök AB har presumtionsrätt vid tvist. Samtliga tvister handläggs vid Kalmars Tingsrätt.

X